תקנון אתר

תנאי שימוש באתר

מכללת Cryptonize

תקנון החברה ומדיניות התקשרות וביטולים

 

תקנון לקורס דיגיטל בלבד 

 1. מבוא
 • תקנון זה מהווה נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למכללת קריפטונייז בע”מ )להלן: “החברה” ו\או “המכללה“(. קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנרשם מהווה הצהרה מצד הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לתוכנם. לאחר קבלת תוכנו, תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הנרשם לבין המכללה.
 • מכללת קריפטונייז פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי פיתוח מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות. המכללה תלמד, בין היתר, את תחומי המטבעות הדיגיטליים, שוק ההון והבלוקצ'ין.
 1. מבנה הקורסים הנלמדים
 • הקורסים של המכללה מורכבים מקורס דיגיטלי 
 • הקורס הדיגיטלי מכיל קישורים לרשת החברתית של המכללה ותכנים דיגיטליים המהווים קניין פרטי של המכללה.
 • לאחר ההרשמה, הנרשם יקבל סיסמה לצורך צפייה בתכנים הדיגיטליים וכניסה לרשת החברתית של המכללה. לאחר קבלת הסיסמה בידי הנרשם, הוא לא יהיה רשאי לבטל את ההרשמה לחלק הקורס הדיגיטלי בשום מקרה, שכן, תכנים אלה מהווים חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה לפי הדין.
 • לפיכך, אם הנרשם מבקש לשמור על הזכות לבטל הרישום לקורס, מוצע לו שלא להירשם ולא לקבל סיסמה המאפשרת לצפות בתכנים הנלמדים בקורס.
 • ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם המכללה ו\או ביצוע התחייבות כלפי המכללה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים במכללה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של המכללה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכללה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש     או לנמק את הסיבות לכך.
 • בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המכללה.
 1. רישום ללימודים
 • הפרטים אישיים שידרשו בעת רישום ללימודים של המכללה הינם רק מידע הנחוץ במישרין למכללה.
 • המכללה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 1. דיוור ישיר
 • המכללה מעוניינת לשלוח לנרשם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או המכללה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • מידע כזה ישוגר לנרשם רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת הנרשם יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בפניה בכתב למכללה.
 • בעלי המכללה לא ימסרו את פרטי הנרשם למפרסמים ללא הסכמתו, אף שהיא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה את הנרשם באופן אישי.
 1. מדיניות ביטולים
 • לאחר קבלת סיסמה המאפשרת צפיה בתכנים הקורס המהווה חומר הניתן לשעתוק ו/או שכפול ו/או לצפייה, לא תוכל לבטל את הקורס הדיגיטלי בשום אופן. לכן, אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הינך מתבקש שלא להירשם ולא לקבל סיסמה.
 • בכפוף לאמור לעיל, ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא למכללה בהתאם לכתובת הדוא"ל של המכללה info@becryptonize.co.il  ועליה מצוינים שם הנרשם, מספר ת.ז של הנרשם, חתימת הנרשם שמבקש את הביטול ופרטי כתובת הדוא"ל והטלפון לצורך תשובה.
 • כל אמצעי ביטול אחר שאינו בדרך זו, בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה ו\או לימודים ולא יקבל מענה מאת המכללה. למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנרשם מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי לא ניתן לביטול לאחר קבלת תכני הקורס הדיגיטליים ו/או פתיחת הקורס וזאת מאחר וניתן להוריד ו/או להשתמש בתכני הקורס מיד לאחר קבלת סיסמה.
 1. כללי
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב  בלבד .
 • המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל”א-1970.

 הרשמה ולימודים מהנים

  בהצלחה

 

 

 

תקנון החברה ומדיניות התקשרות וביטולים

 

תקנון לקורס לייב+דיגיטל ( קורס משולב)

 1. מבוא
 • תקנון זה מהווה נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למכללת קריפטונייז בע”מ )להלן: “החברה” ו\או “המכללה“(. קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנרשם מהווה הצהרה מצד הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לתוכנם. לאחר קבלת תוכנו, תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הנרשם לבין המכללה.
 • מכללת קריפטונייז פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי פיתוח מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות. המכללה תלמד, בין היתר, את תחומי המטבעות הדיגיטליים, שוק ההון והבלוקצ'ין.
 • המכללה מוכרת ע"י משרד החינוך. בוגרי הקורס יקבלו תעודת הסמכה המוכרת על ידי משרד החינוך.
 • בשיטת הלימוד הייחודית של מכללת קריפטונייז, הסטודנטים בוחרים היכן ומתי ללמוד. הסטודנטים של המכללה מקבלים גישה לרשת חברתית סגורה בה הם יכולים לקבל עזרה, לפתח שיתופי פעולה לימודיים ועסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה.
 • כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד לאחר השלמת הלימודים, המכללה קיבלה רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחה .
 • יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו\או לקורסים של המכללה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ו\או בקריירה ו\או במציאת עבודה וכו’.
 1. מבנה הקורסים הנלמדים
 • הקורסים של המכללה מורכבים מקורס דיגיטלי ומקורס במועבר בשידור חי, כאשר שניהם יחד מהווים קורס אחד שאינו ניתן לרכישה באופן נפרד.
 • הקורס הדיגיטלי מכיל קישורים לרשת החברתית של המכללה ותכנים דיגיטליים המהווים קניין פרטי של המכללה.
 • לאחר ההרשמה, הנרשם יקבל סיסמה לצורך צפייה בתכנים הדיגיטליים וכניסה לרשת החברתית של המכללה. לאחר קבלת הסיסמה בידי הנרשם, הוא לא יהיה רשאי לבטל את ההרשמה לחלק הקורס הדיגיטלי בשום מקרה, שכן, תכנים אלה מהווים חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה לפי הדין.
 • לפיכך, אם הנרשם מבקש לשמור על הזכות לבטל הרישום לקורס, מוצע לו שלא להירשם ולא לקבל סיסמה המאפשרת לצפות בתכנים הנלמדים בקורס.
 • ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם המכללה ו\או ביצוע התחייבות כלפי המכללה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים במכללה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של המכללה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכללה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש     או לנמק את הסיבות לכך.
 • בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המכללה.
 1. רישום ללימודים
 • הפרטים אישיים שידרשו בעת רישום ללימודים של המכללה הינם רק מידע הנחוץ במישרין למכללה.
 • המכללה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 1. דיוור ישיר
 • המכללה מעוניינת לשלוח לנרשם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או המכללה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • מידע כזה ישוגר לנרשם רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת הנרשם יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בפניה בכתב למכללה.
 • בעלי המכללה לא ימסרו את פרטי הנרשם למפרסמים ללא הסכמתו, אף שהיא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה את הנרשם באופן אישי.
 1. מדיניות ביטולים
 • לאחר קבלת סיסמה המאפשרת צפיה בתכנים הקורס המהווה חומר הניתן לשעתוק ו/או שכפול ו/או לצפייה, לא תוכל לבטל את הקורס הדיגיטלי בשום אופן. לכן, אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הינך מתבקש שלא להירשם ולא לקבל סיסמה.
 • בכפוף לאמור לעיל, ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא למכללה בהתאם לכתובת הדוא"ל של המכללה info@becryptonize.co.il  ועליה מצוינים שם הנרשם, מספר ת.ז של הנרשם, חתימת הנרשם שמבקש את הביטול ופרטי כתובת הדוא"ל והטלפון לצורך תשובה.
 • כל אמצעי ביטול אחר שאינו בדרך זו, בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה ו\או לימודים ולא יקבל מענה מאת המכללה. למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנרשם מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • כל בקשה לביטול תבחן על ידי המכללה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם שמבקש את הביטול עד ארבע עשרה (14) ימי עסקים לכתובת הדוא"ל שמסר הנרשם בעת ההרשמה ו\או בהודעת הביטול ו/או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי המכללה.
 • ביטול רישום ללימודים שיתקבל בכתובת הדוא"ל של המכללה בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שמועד בקשת הביטול כאמור תשלח לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יזכו את הנרשם לביטול של ההתקשרות לקורס בשידור חי בלבד ולהחזר החלק בתשלום ששילם בגינו, בניכוי דמי ביטול כחוק .מובהר כי התשלום עבור הקורס הדיגיטלי לא יוחזר בכל מקרה לאחר קבלת סיסמה בידי הנרשם. מובהר כי שיעור היחס בעלות הקורס הנו 50%  לחלק המועבר בשידור חי ו- 50% לחלק המועבר בקורס דיגיטלי כולל המרחב הדיגיטלי של המכללה.
 • בקשה לביטול הרישום שתתקבל בדוא"ל המכללה לאחר 14 יום מיום הרישום או יום קבלת הסכם ההתקשרות (לפי המאוחר) ו/או במועד מוקדם מ- 14 ימים לפני פתיחת הקורס – לא תתקבל והנרשם לא יהא זכאי לביטול ההתקשרות ולהחזר התשלומים ששולמו למכללה.
 • ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים )בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יזכה את הנרשם בהחזר כספי כלשהו, בין אם שולם ובין אם לאו.
 • יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי לא ניתן לביטול לאחר קבלת תכני הקורס הדיגיטליים ו/או פתיחת הקורס וזאת מאחר וניתן להוריד ו/או להשתמש בתכני הקורס מיד לאחר קבלת סיסמה.
 • במקרה של ביטול עסקה אשר בוצעה לאחר שהנרשם שובץ לקורס נוסף ו/או לקורס אימון ולאחר תום המפגש הראשון או יותר, ישלם הנרשם למכללה, בנוסף לדמי הלימוד, את מלוא עלות הקורס הנוסף ו/או קורס האימון לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי של הנרשם והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הנרשם, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק לנרשם, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה.
 1. כללי
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב  בלבד .
 • המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל”א-1970.

 הרשמה ולימודים מהנים

  בהצלחה

 

 

 

תאריך עדכון אחרון: 25.12.2019

אני מצהיר/ה כי תנאי השימוש שלהלן מוסכמים ומקובלים כתנאי לשימוש באתר מכללת cryptonize ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: "אתר cryptonize ):

א. מבוא

 1. השימוש באתר מכללת cryptonize מותנה בהסכמתך כמשתמש/ת לתנאי השימוש הכלולים במסמך זה. (להלן: המשתמש" ו "תנאי השימוש" בהתאמה. השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי מכללת cryptonize ו/או בחלק מהם יחשב להסכמה מצידך לקבלת תנאי השימוש ולהתחייבות לפעול בהתאם להם.
 2. מכללת cryptonizeשומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש באתר בכל עת שיראה לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמשתמש/ת באתר, באחריותך לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים.
 3. בכל מקום בו מופיע cryptonizeהכוונה לחברת מכללת cryptonize ו/או לאתר מכללת cryptonize ו/או לשירותים המוצעים במסגרתה בגרסאות למחשבים, למכשירים ניידים וכן ליישומוני מכללת  cryptonizeהשונים (אפליקציות).
 4. אין בתנאי השימוש כדי לגרוע או לשנות מכל הסכם אחר בין המשתמש לבין cryptonize. בכל מקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין מסמכים פרטניים אחרים, יגבר האמור במסמכים האחרים, אלא אם צוין אחרת. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תנאי השימוש לבין תנאים או הוראות המפורסמים בכל אמצעי פרסום אחרים, יגברו הוראות תנאי השימוש.

ב. אחריות וזכויות

 1. אתר מכללת cryptonizeכולל את כל המידע המופיע או הזמין בו ו/או כל קישור לאתר מכללת cryptonize ו/או פלטפורמה אחרת המופיעה בו או התוכנה עליה הוא מתבסס וניתן לשימוש בכפוף לתנאי השימוש, כמו שהוא (AS IS) וללא כל התחייבות מצג או הצהרה אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, לרבות בקשר להתחייבות או מצגים הנוגעים לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, מידת השלמות, רמת העדכון והזמינות של מידע המופיע באתר  cryptonize, השימוש בו או התאמתו למטרה כלשהי. אין בתוכן המפורסם על-ידי מכללת cryptonize משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או יעוץ מקצועי בכל נושא שהוא, ובפרט בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך או של מטבעות דיגיטלים. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר מכללת  cryptonizeהיא על אחריות המשתמש בלבד.
 2. מכללת cryptonizeלא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפי המשתמש ו/או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור לשימוש באתר מכללת cryptonizeו/או בתכנים הכלולים בו או להעדר אפשרות להשתמש בו, כולל, בין היתר, פיצוי בגין פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, תקלות מחשב ו/או כל מכשיר קצה של המשתמש, או כל נזק או אבדן מסחרי אחר, ולא ,ישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג' כלשהו.
 3. מכללת cryptonize נוקטת בצעדים לאבטחת המידע הנמסר על ידי המשתמשים ופועלת בהתאם להוראות הדין בכלל ולתקנות הגנת הפרטיות בפרט. יחד עם זאת, מכללת cryptonize לא יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות לשרתיו ומחשביו ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך, מכללת cryptonize לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת cryptonize. לפרטים נוספים יש לעיין בעמוד מדיניות הפרטיות של  cryptonize.
 4. מכללת cryptonizeאינה אחראית בכל דרך שהיא לאתרי אינטרנט אחרים המקושרים בקישוריות (לינקים) ("להלן: "אתרי צד שלישי") המופיעות בכתבות או באתר מכללת cryptonizeאו לתגובות המתפרסמות על גבי כתבות באתר מכללת cryptonize (להלן: "תגוביות"). השימוש במידע או בתכנים המצויים באתרי צד שלישי הוא בהתאם לתנאי השימוש של כל אתר צד שלישי כאמור. כמו כן, מכללת  cryptonizeאינה אחראית לתוכן המסופק על ידי צד ג' ומוצג באתר מכללת  cryptonizeבאופן אוטומטי, ובתוך כך נתוני ניירות ערך ומטבעות דיגיטלים, מודעות פרסומיות ותגוביות המופיעות באתר מכללת  cryptonize(להלן: "נתוני צד שלישי") . מכללת cryptonize לא כותבת, ו/או בודקת ו/או מוודאת ו/או או עורכת את אמיתותם, נכונותם או דיוקם של אתרי צד שלישי, התגובות או נתוני צד שלישי המפורסמים במסגרת אתר  cryptonize. האחריות היחידה לתכנים אלו ולכל תוצאה אשר תגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על הצדדים השלישיים אשר יצרו אותם.
 5. בנוסף, ייתכן שיתפרסמו באתר מכללת cryptonize פרסומת או באנרים פרסומיים שונים. למכללת cryptonize אין כל אחריות לפרסומים אלו. פרסום תכנים מסחריים באתר מכללת cryptonizeאינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.
 6. מכללת cryptonizeרשאי לשנות את אופן ההפעלה או לגבות תשלום עבור שירותים, מדורים וערוצים באתר cryptonize, כולם או חלקם, וכן להפסיק את הפעלתם ולהסיר לצמיתות תכנים מאתר מכללת  cryptonizeללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי. 
 7. במידה שמצא משתמש בתכנים הנמצאים באתר cryptonize, או במידע הקיים בין תכניו של כל אתר אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי ו/או לא עומד במגבלות תנאי השימוש, המשתמש מתבקש להודיע למכללת cryptonize על כך. כך גם אם המשתמש סבור כי תוכן כלשהו המפורסם באתר מכללת cryptonize הועתק באופן שפוגע בזכויותיו ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בו ו/או הפרת חוק כלשהי – יש להודיע על כך מיידית למכללת cryptonizeבצירוף פירוט מלא, לכתובת הדוא"ל info@becryptonize.co.il .

ג. התחייבות המשתמש

 1. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר מכללת cryptonizeבהתאם לכללים המפורטים בפרק ‏ג' זה. אין להשתמש באתר מכללת cryptonizeבאופן אחר, אלא אם כן קיבל את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב, של  cryptonize.
 2. באחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו הוא מתחבר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לעשיית שימוש באתרcryptonize (להלן: "דרישות טכניות") לצורך סעיף זה משמען – מכשיר המאפשר חיבור לתוכנת דפדפן תקינה ומעודכנת, המאפשרת למשתמש חיבור לרשת האינטרנט, לרבות Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari .
 3. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר מכללת cryptonizeלמטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת באתר cryptonize, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 4. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך אתר  cryptonize. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר cryptonize
 5. כל קישור לתוכן המופיע באתר מכללת cryptonizeיעשה לעמוד האינטרנט המקורי והמלא. אין לקשר ישירות לתכנים כלשהם מחוץ להקשר שבו הופיעו במקור. כמו כן, חל איסור להציג את העמוד בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה השייכת לאתר אחר.
 6. אין להציג תכנים מאתר מכללת cryptonize בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר מכללת cryptonizeאו מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 7. אין להטעין, לשלוח או לשדר לאתר מכללת cryptonizeכל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר cryptonize) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש מכללת cryptonizeלצורך הפעלת אתר  cryptonize.
 8. אין להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את הפעלת אתר cryptonize, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים באמצעותם מופעל אתר cryptonize.

ד. קניין רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים, המדגמים, הפטנטים, הסודות המסחריים באתר מכללת cryptonizeובפלטפורמה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים) וכל פרט אחר הנוגע לאתר מכללת cryptonize– הן בבעלות מכללת cryptonize בלבד. למען הסר ספק, תנאי שימוש אלו אינם יוצרים בשום צורה או מקנים למשתמש זכויות כלשהן באתר cryptonize, בפלטפורמה או בכל קניין רוחני אחר של  cryptonize, למעט הזכות להשתמש באתר  cryptonize, בהתאם לתנאי השימוש.
 2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הקשורים לכל פרסום לרבות תכנים, כתבות, תמונות, איורים, עיצובים וכיוצ"ב המתפרסמים באתר מכללת cryptonizeאו מטעמו שייכים באופן בלעדי ל-cryptonize. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בכל חלק מהנ"ל, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של  cryptonize, מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר מכללת cryptonize באמצעות הסכמים שונים בין מכללת cryptonize לבין אותם צדדים.
 3. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר מכללת cryptonizeהינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.
 4. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף ‏20 לעיל, המשתמש נותן בזאת למכללת cryptonizeהרשאה בלתי חוזרת ובלתי מסויגת לעשות שימוש במידע אשר נמסר לידי מכללת  cryptonizeאו מידע שנאסף באופן אוטומטי במהלך ביקורו של המשתמש באתר  cryptonize, לצורך יצירת עיבודים סטטיסטיים אנונימיים ובכלל כך יצירת נותנים ממוצעים (Averaged Data), נתונים מצטברים (Aggregated Data), מבחני ביצוע או מדדים (Benchmarks); העדפות משתמש; השוואות, המלצות או ביצוע חישובים אחרים או יצירת יצירות נגזרות בהתבסס על מידע שנמסר או נאסף אודות המשתמש, בין אם בשילוב עם מידע המתקבל מצדדים שלישיים ובין אם לאו (הפעולות האמורות על תוצריהן יכונו: "מידע סטטיסטי"). מובהר, כי המידע הסטטיסטי הוא רכושו הבלעדי של מכללת  cryptonizeוהוא הינו הבעלים של כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וקניין רוחני, בקשר למידע הסטטיסטי. מכללת   cryptonize תהיה בעלת זכות בלתי מוגבלת להשתמש, לעדכן, לשנות, לשפר, למכור, להשכיר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש אחר במידע הסטטיסטי מבלי צורך לתת הודעה או מבלי לחוב בחובה או באחריות כלשהי כלפי המשתמש. למען הסר ספק, המשתמש ממחה בזאת את כל הזכויות במידע הסטטיסטי ל cryptonize, ומוותר בזאת על כל זכות במידע הסטטיסטי או על כל טענה בקשר לכל שימוש בו.

ה. שימוש בנתוני מסחר

 1. על מנת לקבל את נתוני מסחר מבורסות בארץ ובחו"ל באמצעות אתר מכללת cryptonize (להלן: "המידע"), המשתמש מאשר ומתחייב בזאת כדלקמן:

24.1. בנתונים הפיננסים ובכל חומר אחר המתקבל באמצעות השירות אין משום המלצה או חוות דעת ו/או ייעוץ בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך ואין להסתמך על המידע לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע או מתקבל במסגרת השירות הינו על אחריות המשתמש בלבד.

24.2.  נתוני המסחר המוצגים בפומבי באתר מכללת cryptonize אינם נתוני זמן אמת, אלא מוצגים בעיכוב מכוון הנובע ממגבלות חוזיות המוטלות על מכללת  cryptonizeבידי הבורסות וספקי המידע השונים.

24.3. הנתונים המוצגים באתר מכללת  cryptonizeהינם לידיעה בלבד. אין לבצע כל עסקה בהסתמכות בלעדית על המידע המוצג באתר מכללת  cryptonizeבלבד. כל שימוש במידע טעון בדיקה ואימות (למשל באמצעות מערכות המסחר של הבורסה הרלוונטית) על ידי המשתמש וייעשה על אחריותו בלבד.

24.4. אף על פי שמכללת  cryptonizeוספקי המידע שלה פועלים על מנת שהמידע המועבר על ידם יהיה נכון ומדויק במידת האפשר, אין אפשרות למנוע שגיאות, ליקויים וטעויות בתוכן המידע או בדרך העברתו ולפיכך המשתמש לא יבוא בכל טענה למכללת  cryptonizeבעניין זה.

24.5. בשים לב לאמור לעיל, המשתמש פוטר בזה את מכללת  cryptonizeואת ספקי המידע שלו מכל אחריות לכל ליקוי או שגיאה במידע, לרבות בדרך העברתו או בתוכנו, ולכל אובדן הפסד או נזק שיגרם כתוצאה משגיאות ו/או ליקויים ו/או אי דיוקים ו/או כל מידע אחר הקיים באתר, כאמור.

24.6. כל הזכויות במידע, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר, שייכים לספקי המידע ו/או בורסות המסחר הרלוונטיות, ובהן הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. הזכויות באופן ביטוי, עיבוד, אחסנת והפצת המידע באתר  cryptonize, נתונות ל cryptonize.

ו. רישום לאתר  cryptonize

 1. הגישה לשירותים ותכנים שונים באתר, כולם או חלקם, יכול ותהיה מותנית ברישום.
 2. בעת ההרשמה לשירותים מסוימים באתר מכללת cryptonize תידרש למסור פרטים אישיים כגון שם פרטי, שם משפחה וכתובת דואר אלקטרוני. בנוסף, ייתכן שתאלץ להזין באתר מכללת cryptonize את פרטי כרטיס האשראי שברשותך להסדרת התשלום בעבור רכישת שירותים כמפורט בסעיף ‏35 להלן (להלן: "פרטי הרישום"  (יש למסור פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד כתנאי לרישום. יובהר כי חל איסור חמור על מסירת פרטים כוזבים בכלל ופרטים המתחזים לאדם אחר בפרט. פרטי הרישום יישמרו במאגר מידע בבעלות מכללת cryptonize . משתמש שנרשם באתר מכללת cryptonize ייקרא (להלן: "משתמש רשום").
 3. במהלך ההרשמה לאתר מכללת cryptonizeייתכן שיוקצו למשתמש רשום אמצעי גישה, לרבות שם משתמש וסיסמה(להלן: "אמצעי גישה"). הרישום לאתר מכללת cryptonizeוהשימוש באמצעי הגישה הוא אישי ומיועד לשימוש פרטי של אדם אחד. אין לשתף את חשבון המשתמש הרשום עם אחרים ואין להעביר את אמצעי הגישה של המשתמש לצד ג'. באחריות המשתמש הרשום לשמור היטב על אמצעי הגישה, ובכלל כך לעדכן מעת לעת את הסיסמא לאתר מכללת cryptonize בכדי לשמור על בטחונה. על המשתמש הרשום לשמור על אמצעי הגישה בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט.
 4. המשתמש הרשום מאשר כי כל שימוש שייעשה באיזה מאמצעי הגישה שלך יראו בכך כאילו נעשה על יד המשתמש הרשום. המשתמש הרשום מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הגישה שלו (גם אם נעשו על ידי אחר) ופוטר את מכללת cryptonizeמכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור. מובהר, כי מכללת cryptonizeאינה בודקת את זהות המשתמשים הרשומים.
 5. אין כל חובה למסור למכללת cryptonizeכל מידע כאמור לצורך הרישום, אולם ללא מסירתו לא נוכל לאפשר שימוש בשירותים הדרושים רישום. מכללת cryptonizeתעשה שימוש בפרטים שמסרת בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, המתעדכנת מעת לעת.
 6. מכללת cryptonize רשאית לחסום או להגביל את חשבונו של משתמש רשום שיפר כל סעיף מתנאי שימוש אלו לכל תקופה שיראה לנכון בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

ז. תגוביות (טוקבקים)

 1. התוכן המופיע בתגוביות באתר מכללת cryptonizeאינו תוכן המסופק, נערך או נבדק על ידי מכללת cryptonizeו/או מי מטעמה. מכללת  cryptonizeאינv אחראית בשום צורה לתוכן התגוביות, ובתוך כך איננה אחראית לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התגוביות לרבות לגבי שגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני אשר עלול להתפרסם בהן.
 2. כל שימוש שיעשה המשתמש בהסתמך על תגוביות (למשל לצורך עסקאות בניירות ערך) הוא על אחריותו הבלעדית של המשתמש, אשר לוקח על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בפעולתו והוא האחראי הבלעדי לכל נזק שעלול להיגרם ו/או שנגרם לו.
 3. מכללת cryptonizeלא תמסור פרטים של גולשים של גולשים כותבי תגוביות, ללא צו של בית משפט.
  בכל מקרה של דרישה ו/או תביעה למסירת פרטי כותב תגוביות – מכללת cryptonizeתעביר את הדרישה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולה של מכללת cryptonize בנושא.
  במקרה של תביעה לבית המשפט בדרישה לחשיפת פרטים של כותב תגוביות – תשאיר מכללת  cryptonize את ההכרעה לשיקול דעתו של בית המשפט, מכללת  cryptonizeתעביר את התביעה לכתובת המייל של כותב התגובית, ובכך יסתיים טיפולה של מכללת cryptonize בנושא.
 4. תנאי שימוש למשתמש לכותבי תגוביות באתר cryptonize:

34.1. תנאי לשימוש במערכת התגוביות הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן. מובהר כי כל שימוש וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגוביות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

34.2. האפשרות לכתוב ולפרסם תגוביות מוגבלת למשתמשים רשומים ומזוהים באתר מכללת   cryptonize בלבד. חל איסור מוחלט להזדהות ולהגיב בצורה שמתחזה לאדם ו/או לכל גורם אחר.

34.3. מכללת cryptonize תומכת בחופש הביטוי, אך לא פחות מכך גם בתרבות דיון. אין לשלוח תגוביות המכילות תוכן בלתי חוקי, מזיק, מאיים, גס, מטריד, פוגע, גזעני, משמיץ, העלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

34.4. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, הוראות כל דין ובפרט חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. בתוך כך, אין לפרסם תגוביות העלולות לשדל משתמשים אחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או לגרום לנזק.

34.5. מכללת  cryptonizeוכל נציג מטעמה תהיה רשאית למחוק תגוביות – בחלקן, או כולן, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של מכללת  cryptonizeבלא כל מתן הודעה מראש. מחיקת תגובית אינה מהווה הצהרה מצד מכללת cryptonize בכל עניין הנוגע לתוכנה ואין בה כדי למנוע ממכללת cryptonize לתבוע ממפרסם התגובית כל סעד אחר, בהתאם להוראות כל דין או תנאי שימוש אלו.

34.6. משתמש שיפר תנאי מתנאים אלו עלול להיחסם לצמיתות ממערכת התגוביות, בהתאם לשיקול דעתה של  cryptonize. חסימה זו עלולה לכלול ככל שהדבר ניתן, גם הסרת תגוביות העבר של אותו משתמש והן את אפשרותו לפרסם תגוביות נוספות במערכת בעתיד. משתמש המפר תנאי מתנאים אלו מוותר מראש על כל דרישה לשיפוי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו כתוצאה מחסימה כאמור.

34.7. כותב ו/או מפרסם תגוביות מתחייב בזה לשפות את מכללת  cryptonizeבגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות במסמך זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

34.8. כותב ו/או מפרסם תגובית מקנה למכללת  cryptonizeללא כל תמורה כספית או אחרת, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן שפרסם ב cryptonize. מכללת  cryptonizeתוכל, למשל, לפרסם מחדש את התגובית בהתאם לשיקול דעתו בכל פרסום של מכללת cryptonizeלרבות לקט או בדיוור האוסף תגוביות נבחרות, לשבץ את תוכן התגובית בכתבה כלשהי וכיו"ב, תוך מתן קרדיט לכותב התגובית בהתאם לפרטיו כפי שפרסם באתר  cryptonize.

ח. רכישת מינוי או שירות

 1. בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, עשוי מכללת cryptonize לאפשר גישה לתכנים ולשירותים המוצעים באתר cryptonize, כולם או חלקם, אך ורק למשתמשים רשומים או למשתמשים רשומים אשר שילמו על מנוי (להלן: "משתמש מנוי") מכללת cryptonizeעשויה להציע למשתמש לרכוש, באמצעות אתר  cryptonize, מנויים מסוגים שונים, כגון מנוי לאתר  cryptonize, מנוי למהדורה המודפסת של עיתון מכללת  cryptonizeאו מנוי משולב לאתר מכללת  cryptonizeולעיתון המודפס. המשתמש הרשום והמשתמש המנוי מוותרים על טענה בדבר דיוור שיקבלו ממכללת cryptonize לרבות הצעות ו/כל דיוור אחר.
 2. בעבור רכישת מנוי חודשי או שנתי לתכני אתר מכללת cryptonizeו/או לעיתון המודפס (להלן: "מנוי חודשי "ו"מנוי שנתי " בהתאמה), ישלם משתמש מנוי תשלום חודשי או שנתי מתחדש, בהתאם לבחירתו (להלן: "התשלום"), אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן במקום המיועד לכך. הזנת פרטי האשראי של משתמש המנוי מהווה הסכמה מצדו לחידוש המנוי באופן אוטומטי, כאשר ביטול המנוי יצריך שליחת הודעה כתובה לדוא"ל המפורסם באתר מכללת cryptonize. info@becryptonize.co.il .

ביטול מנוי יכנס לתוקפו לאחר 30 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול, כאמור.

 1. גובה התשלום עבור המנוי יקבע על ידי מכללת cryptonize ויפורסם במסגרת אתר cryptonize.
 2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, וזאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט.
 3. הסדרי תשלום ספציפיים ייקבעו לכל מינוי שיירכש, בהתאם לסוג המינוי הנרכש ותנאי הרכישה למינוי זה.
 4. מובהר, כי זכות השימוש של משתמש מנוי תופסק במקרה ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות ב cryptonize. המשתמש המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות אל מכללת cryptonizeעם הפסקת המנוי או חסימת חשבון המשתמש שלו בנסיבות האמורות.
 5. במידה ורכישת שירות כלשהו תתבצע באמצעות צדדים שלישיים, יחולו התנאים המסחריים המוסדרים במסגרת ההסכם הפרטני עם אותו צד שלישי. אותו צד שלישי יהיה אחראי כלפי המשתמש לכל דבר ועניין בקשר עם עסקת רכישת השירות או המינוי, והמשתמש פוטר את מכללת cryptonize מאחריות כאמור.

ט. מסירת מידע ל cryptonize

 1. משתמש שיעביר מידע ל cryptonize, באמצעותהודעת דוא"לו/או בכל דרך אחרת, מתחייב כי מדובר במידע אשר הינו נכון ואמיתי, ואשר הובא לידיעתו בדרך חוקית.
 2. מערכת מכללת cryptonizeתוכל לפעול על מנת לבדוק ולאשש את נכונות המידע וכל דבר אחר הקשור אליו ותוכל לפרסם את המידע כלשונו, באופן ערוך או כחלק מידיעה אחרת שתתפרסם על ידי מכללת cryptonize בערוצי הפרסום השונים שלו – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 3. למוסר מידע אין ולא תהיה כל טענה או דרישה כלפי מכללת cryptonize בקשר לזכויות על הידיעה או תוכנה והוא מוותר על כל טענת זכויות יוצרים בקשר לידיעה. מוסר מידע מוותר על כל תמורה עבורו, בכסף או בשווה כסף.
 4. במקרה שיועברו למכללת cryptonizeנתונים, קבצים, תמונות, סרטונים, קבצי קול או כל קובץ אחר מכל סוג שהוא (להלן: "הקובץ"), מוסר הקובץ מתחייב כי הוא בעל הזכויות המלאות בקובץ או שיש בידיו הרשאות מתאימות להעביר את הקובץ לרשות מכללת cryptonize וכי הוא מוותר בזאת על כל הזכויות בקובץ, לרבות זכויות היוצרים או הזכויות המוסריות. מוסר הקובץ נותן בזאת למכללת cryptonize הרשאה בלתי חוזרת ושאינה מוגבלת בזמן לעשות כל שימוש בקובץ, לרבות פרסומו באתר cryptonize.
 5. מכללת cryptonize מתחייבת שלא לחשוף את זהותו של מקור אשר ביקש להישמר חסוי, אלא בהסכמתו של המקור ובכפוף להוראות הדין.

י. דין וסמכות שיפוט

 1. על השימוש באתר מכללת cryptonizeיחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר מכללת cryptonizeלרבות השירותים שניתנים באמצעות אתר מכללת cryptonize ותקנון זה, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר מכללת  cryptonizeואני מסכים להם, מקבל את האמור בהם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

[ccpw id=100019175]

מלאו פרטים ונחזור אליכם לתמיכה

בדיקה

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster