מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה

מכללת Cryptonize

תקנון החברה ומדיניות התקשרות וביטולים

 1. מבוא
 • תקנון זה מהווה נספח להסכם התקשרות לרישום ללימודים למכללת קריפטונייז בע”מ )להלן: “החברה” ו\או “המכללה“(. קבלתו של תקנון זה כצרופה להסכם התקשרות ללימודים ו\או לבדו אצל הנרשם מהווה הצהרה מצד הנרשם ו\או התלמיד ו\או הסטודנט ו\או המתעניין כי הוא קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים לתוכנם. לאחר קבלת תוכנו, תקנון זה מהווה חוזה מחייב בין הנרשם לבין המכללה.
 • מכללת קריפטונייז פועלת למען שינוי תודעת החינוך על ידי פיתוח מרחבי לימוד ושיטות לימוד חדשניות. המכללה תלמד, בין היתר, את תחומי המטבעות הדיגיטליים, שוק ההון והבלקצ'ין.
 • המכללה מוכרת ע"י משרד החינוך. בוגרי הקורס יקבלו תעודת הסמכה מטעם משרד החינוך ואוניברסיטת לוס אנג'לס.
 • בשיטת הלימוד הייחודית של מכללת קריפטונייז, הסטודנטים בוחרים היכן ומתי ללמוד. הסטודנטים של המכללה מקבלים גישה לרשת חברתית סגורה בה הם יכולים לקבל עזרה, לפתח שיתופי פעולה לימודיים ועסקיים ולקבל הזדמנויות עסקיות מהחברים בה.
 • כדי לספק לסטודנטים אפשרות לעסוק בתחום הנלמד לאחר השלמת הלימודים, המכללה קיבלה רישיון השמה רשמי ממשרד העבודה והרווחה .
 • יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין ברישום ללימודים ו\או לקורסים של המכללה בכדי להוות התחייבות להצלחת הנרשם בלימודים ו\או בקריירה ו\או במציאת עבודה וכו’.
 1. מבנה הקורסים הנלמדים
 • הקורסים של המכללה מורכבים מקורס דיגיטלי ומקורס במועבר בשידור חי, כאשר שניהם יחד מהווים קורס אחד שאינו ניתן לרכישה באופן נפרד.
 • הקורס הדיגיטלי מכיל קישורים לרשת החברתית של המכללה ותכנים דיגיטליים המהווים קניין פרטי של המכללה.
 • לאחר ההרשמה, הנרשם יקבל סיסמה לצורך צפיה בתכנים הדיגיטליים וכניסה לרשת החברתית של המכללה. לאחר קבלת הסיסמה בידי הנרשם, הוא לא יהיה רשאי לבטל את ההרשמה לחלק הקורס הדיגיטלי בשום מקרה, שכן, תכנים אלה מהווים חומר הניתן לשעתוק ו/או לשכפול ו/או לצפייה לפי הדין.
 • לפיכך, אם הנרשם מבקש לשמור על הזכות לבטל הרישום לקורס, מוצע לו שלא להירשם ולא לקבל סיסמה המאפשרת לצפות בתכנים הנלמדים בקורס.
 • ההרשמה ללימודים ו\או חתימה על הסכם התקשרות עם המכללה ו\או ביצוע התחייבות כלפי המכללה, מהווה את הסכמת הנרשם מראש ובכתב לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לרבות תנאי הביטול הנהוגים במכללה, לפיכך אם אין הסכמה לתנאי מתנאי תקנון זה, הנרשם מתבקש לא להשלים את הליך ההרשמה ו\או להירשם ללימודים \ קורסים של המכללה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,המכללה תהא רשאית למנוע מהנרשם את ביצוע הרישום, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש     או לנמק את הסיבות לכך.
 • בכל שאלה או בירור לגבי הרישום או הלימודים, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המכללה.
 1. רישום ללימודים
 • הפרטים אישיים שידרשו בעת רישום ללימודים של המכללה הינם רק מידע הנחוץ במישרין למכללה.
 • המכללה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה לשמירת המידע ולא תעשה בו כל שימוש אלא למטרות המפורטות בתנאי תקנון זה.
 1. דיוור ישיר
 • המכללה מעוניינת לשלוח לנרשם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר קורסים ו\או המכללה ו\או מי מטעמה וכן מידע שיווקי ופרסומי.
 • מידע כזה ישוגר לנרשם רק אם ניתנה הסכמה מפורשת לכך בעת הרישום, ובכל עת הנרשם יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו בפניה בכתב למכללה.
 • בעלי המכללה לא ימסרו את פרטי הנרשם למפרסמים ללא הסכמתו, אף שהיא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתר ובלבד שמידע זה לא יזהה את הנרשם באופן אישי.
 1. מדיניות ביטולים
 • לאחר קבלת סיסמה המאפשרת צפיה בתכנים הקורס המהווה חומר הניתן לשעתוק ו/או שכפול ו/או לצפייה, לא תוכל לבטל את הקורס הדיגיטלי בשום אופן. לכן, אם את/ה מבקש לשמור לך את הזכות לבטל הרישום \ עסקה, הינך מתבקש שלא להירשם ולא לקבל סיסמה.
 • בכפוף לאמור לעיל, ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד ויומצא למכללה בהתאם לכתובת הדוא"ל של המכללה info@becryptonize.co.il  ועליה מצוינים שם הנרשם, מספר ת.ז של הנרשם, חתימת הנרשם שמבקש את הביטול ופרטי כתובת הדוא"ל והטלפון לצורך תשובה.
 • כל אמצעי ביטול אחר שאינו בדרך זו, בכתב, לא יהווה ביטול הרשמה ו\או לימודים ולא יקבל מענה מאת המכללה. למען הסר כל ספק, כי אי הופעה לשיעורים ו/או הודעה טלפונית ו/או הודעה בעל פה ו/או כל התנהגות אחרת אינה נחשבת ולא תיחשב כהודעת ביטול עסקה, והנרשם מוותר מראש על כל טענה הנוגעת לבקשת ביטול, שלא נעשתה בכתב בהתאם להוראות סעיף זה.
 • כל בקשה לביטול תבחן על ידי המכללה ותשובה בבקשה זו תומצא לנרשם שמבקש את הביטול עד ארבע עשרה (14) ימי עסקים לכתובת הדוא"ל שמסר הנרשם בעת ההרשמה ו\או בהודעת הביטול ו/או בכל אמצעי תקשורת שפרטיו מצויים בידי המכללה.
 • ביטול רישום ללימודים שיתקבל בכתובת הדוא"ל של המכללה בתוך 14 ימים מיום הרישום, או מיום קבלת הסכם ההתקשרות, לפי המאוחר, ובתנאי שמועד בקשת הביטול כאמור תשלח לפחות 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד תחילת הלימודים בקורס, יזכו את הנרשם לביטול של ההתקשרות לקורס בשידור חי בלבד ולהחזר החלק בתשלום ששילם בגינו, בניכוי דמי ביטול כחוק .מובהר כי התשלום עבור הקורס הדיגיטלי לא יוחזר בכל מקרה לאחר קבלת סיסמה בידי הנרשם. מובהר כי שיעור היחס בעלות הקורס הנו 50%  לחלק המועבר בשידור חי ו- 50% לחלק המועבר בקורס דיגיטלי כולל המרחב הדיגיטלי של המכללה.
 • בקשה לביטול הרישום שתתקבל בדוא"ל המכללה לאחר 14 יום מיום הרישום או יום קבלת הסכם ההתקשרות (לפי המאוחר) ו/או במועד מוקדם מ- 14 ימים לפני פתיחת הקורס – לא תתקבל והנרשם לא יהא זכאי לביטול ההתקשרות ולהחזר התשלומים ששולמו למכללה.
 • ביטול הרשמה או הלימודים לאחר תחילת הלימודים )בין אם השתתף בשיעורים או בחלקם ובין אם לאו, מכל סיבה שהיא, לא יזכה את הנרשם בהחזר כספי כלשהו, בין אם שולם ובין אם לאו.
 • יובהר ויודגש כי קורס דיגיטלי לא ניתן לביטול לאחר קבלת תכני הקורס הדיגיטליים ו/או פתיחת הקורס וזאת מאחר וניתן להוריד ו/או להשתמש בתכני הקורס מיד לאחר קבלת סיסמה.
 • במקרה של ביטול עסקה אשר בוצעה לאחר שהנרשם שובץ לקורס נוסף ו/או לקורס אימון ולאחר תום המפגש הראשון או יותר, ישלם הנרשם למכללה, בנוסף לדמי הלימוד, את מלוא עלות הקורס הנוסף ו/או קורס האימון לפי הגדרתם בהסכם ההתקשרות.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, זיכוי של הנרשם והחזר כספים, יבוצע ע”י המכללה בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הנרשם, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי, עם העתק לנרשם, בתוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הודעת הנרשם על ביטול העסקה.
 1. כללי
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי ויהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות שיפוט לדון בכל מקרה של מחלוקת – תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב  בלבד .
 • המכללה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על אלו שנרשמו לאחר השינוי.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן , גם לנשים.
 • על תקנון זה יחולו הוראות חוק חוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל”א-1970.

 הרשמה ולימודים מהנים

  בהצלחה

 

 ©כל הזכויות שמורות – קריפטוניז 2021

מלאו פרטים ונחזור אליכם לתמיכה

בדיקה

Get the coolest tips and tricks today

This ebook will change everything you ever thought about relationships and attachment. Find the secret to connecting better and faster